ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020*

13 września (piątek) Zebranie organizacyjne
29 października (wtorek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
5 grudnia (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

10 stycznia (piątek) Zebranie zapoznające rodziców

z ocenami na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności)

 

20 marca (piątek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

20 maja (środa) Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

 

* terminy zebrań mogą ulec zmianie

 

 

Terminy zajęć szkolnych, przerw świątecznych, ferii itp.

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2019 r., a kończą w dniu 26 czerwca 2020 r.
 2. I semestr – 02.09.2019 r.-12.01.2020 r.
 3. II semestr – 27.01.2020  r.- 26.06.2020 r.
 4. Klasy maturalne kończą zajęcia  24.04.2020 r.
 5. Terminy ferii świątecznych, zimowych i wiosennych:
  • Ferie świąteczne bożonarodzeniowe od 23.12.19 r. do 31.12.2019 r.
  • Ferie zimowe od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna od 09.04.2020 r. do 14.04.2020 r.
 6. Dni wolne od zajęć:
  • 1 listopada (piątek) – Święto Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (poniedziałek) – Święto Odzyskania Niepodległości
  • 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 12 czerwca (piątek) – dzień odrobiony podczas Dnia Otwartego

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom):

 • 14 października (poniedziałek) – odbiór za Piknik Rodzinny
 • 4 maja (poniedziałek) – matura pisemna z języka polskiego
 • 5 maja (wtorek) – matura pisemna z matematyki
 • 6 maja (środa)– matura pisemna z języka angielskiego
 • Po wstępnej organizacji egzaminu maturalnego i dniami wolnymi mogą być również inne dni, które zostaną ogłoszone w innym terminie. Ilość i terminy tych dni zależą od możliwości udostępnienia hali/sali przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie.

8. Ferie letnie od 27.06.2020 r. do 31.08 2020 r.

 

 

 

 

 

Historia

 

Kadra

 

Biblioteka

 

Samorząd Uczniowski

 

Rada Rodziców

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie

ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

Tel/fax: (46) 838 02 68
E-mail: lebol@poczta.onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/zsp.bolimow

W okresie wakacyjnym sekretariat czynny w godzinach: 

8:15 – 14:00

 

Informujemy, że w dniu 31 marca w ZSP w Bolimowie odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. W związku z powyższym w tym dniu nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły dyrektor zapewni opiekę.

W roku szkolnym 1993/94 zajęcia lekcyjne prowadzono już w nowym, jeszcze w pełni niewykończonym budynku. Szkoła zainicjowała kształcenie w dwóch oddziałach o specjalności:- finanse i rachunkowość- rachunkowość i rynek rolny.

Fragment artykułu jaki ukazał się w pierwszym miesiącu funkcjonowania szkoły:
Rozmowa z kierowniczka filii Liceum Ekonomicznego w Bolimowie – Elżbietą Staszewską.

Red: Od września rozpoczęła w Bolimowie działalność szkoła średnia – Liceum Ekonomiczne (jako filia LE w Skierniewicach). Proszę o kilka szczegółów na temat nowej placówki.

Elżbieta Staszewska: – Mamy na początek, dwie klasy pierwsze i 40 uczniów rekrutujących się z terenu gminy Bolimów, ze Skierniewic oraz okolic Żyrardowa i Łowicza. Szkoła ma profil ekonomiczny o 2 specjalnościach: (…). Kierunek nauki uczniowie obierają sobie po II roku nauki. Liceum mieści się – na zasadzie sublokatora – w budynku Szkoły Podstawowej im. Dąbrowskiego, gdzie zajmujemy 2 sale lekcyjne. Władze gminy szykują już dla nas 1 pomieszczenie w UG, gdzie będzie urządzona pracownia komputerowa, 10 komputerów już czeka. Niebawem pojawią się stoliki i można będzie prowadzić naukę przedmiotu „komputeryzacja prac biurowych”. Mamy poza tym 17 maszyn do pisania, na których uczniowie już pracują.

Red: – Jak czuje się LE i licealiści w szkole podstawowej?

E.S.: – Tak, jak może czuć się dodatkowy lokator. Przyjęto nas jednak bardzo życzliwie udostępniając wszystko co było możliwe w zakresie wyposażenia podstawowego i pomieszczeń. (…)Perspektywy – myślę – będą lepsze, bowiem za oknem już widać budowę dodatkowego skrzydła budynku, które zajmie liceum. Zalano już fundamenty, a na koniec br. realizatorzy zapewniają gotowy stan surowy obiektu. We wrześniu 1993 roku ma być przygotowany parter. Całość składać się będzie z 8 pomieszczeń.

Red: – Liceum funkcjonuje w gminie już nieco ponad miesiąc. Czy w tym czasie pojawiły się jakieś problemy przeszkadzające lub dezorganizujące pracę i naukę?

E.S.: – Jeśli chodzi np. o kadrę pedagogiczną – żadnych problemów nie było. (…) Na początku kłopoty z dojazdem do szkoły mieli nasi uczniowie, ale i te minęły. PKS wprowadził bowiem dodatkowy kurs (…) Mając dwie klasy, innych problemów w zasadzie nie spotykamy. Młodzież ma na razie gdzie się uczyć, a jak pojawi się wyposażenie sal i pracowni – o czym zapewnia kuratorium – będzie jeszcze lepiej. (…) Staramy się po prostu radzić sobie w miarę skromnych możliwości.

Red: – Dziękuję.

***W obecności Szanownych gości Wojewody Skierniewickiego Pana Andrzeja Charzewskiego, Pani Kurator Aldony Lipskiej, Wójta Gminy Bolimów Pana Andrzeja Jagury, nauczycieli rodziców i uczniów dnia 1 września 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, jako samodzielnej placówki oświatowej. Wraz z rozbudową szkoły wzrastała liczba oddziałów.

Dyrektor: Elżbieta Gródecka

 

Nauczyciele:

Beata Tuka

 • język polski
 • wiedza o kulturze

Marta Bystrońska-Figat

 • język angielski

Anna Kołosowska

 • język angielski

Katarzyna Markowicz

 • język niemiecki

Katarzyna Piotrkiewicz

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Wojciech Kruszewski

 • matematyka

Elżbieta Koziarska

 • geografia
 • biologia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka

Elżbieta Gródecka

 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

Lilla Cwalina

 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie do życia w rodzinie

ppłk Andrzej Wrótniak

 • przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • przysposobienie obronne

Patryk Kołosowski

 • bezpieczeństwo pożarowe

Sylwester Wiśniewski

 • religia

Artur Czarnecki

 • filozofia

Anna Paprocka

 • biblioteka

 

Godziny pracy Biblioteki w roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00

 

 

Historia biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

W roku szkolnym 1994/1995 dyrektor szkoły Elżbieta Staszewska powierzyła p. Lilianie Wiśniewskiej misję założenia biblioteki szkolnej. Był to trzeci rok funkcjonowania szkoły średniej w Bolimowie. W poprzednich latach szkolnych dyrektor dokonał zakupu książek i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych w pracy ucznia i nauczyciela. Pomoce dydaktyczne były wpisywane na bieżąco przez sekretarza szkoły do księgi inwentarzowej, a następnie udostępniane na zasadzie wypożyczenia „nieformalnego” uczniom i nauczycielom.

Pierwszym krokiem nowego bibliotekarza był wybór i przystosowanie pomieszczenia szkolnego, które spełniałoby funkcję biblioteki oraz przeprowadzenie inwentaryzacji już zakupionych zbiorów bibliotecznych. Adaptacja wytypowanego pomieszczenia zajęła dwa miesiące. W tym czasie wypożyczalnia została wyposażona w sprzęt do celów typowo bibliotecznych jak: regały na książki i czasopisma, szafki na dokumentację, stoły, krzesła. Skrzynki katalogowe zostały pozyskane od Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie. Ze względu na ograniczone fundusze na zakup wyposażenia, niektóre meble niewykorzystane w szkole, zostały za zgodą dyrektora specjalnie przerobione na potrzeby biblioteki. Po rozmieszczeniu regałów i oznakowaniu półek przystąpiono do umieszczenia zbiorów bibliotecznych.

Pierwsza partia książek, jaką biblioteka otrzymała (oprócz wcześniej zakupionych przez dyrektora szkoły) pochodziła ze zlikwidowanej biblioteki w miejscowości Kurabka w gminie Bolimów. Część zbiorów została przekazana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach oraz Fundację Pomocy Bibliotekom Polskim w Warszawie. Następnie dzięki funduszom pozyskanym z Komitetu Rodzicielskiego zbiory systematycznie bogaciły się. Biblioteka trzykrotnie zmieniała swoje lokum.

We wrześniu 2004r. w bibliotece zaczęło powstawać centrum multimedialne. Wygospodarowano miejsce w czytelni na cztery stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu. Centrum multimedialne powstało w ciągu tygodnia dzięki zaangażowaniu informatyka szkolnego p. Mariusza Wiśniewskiego. Biblioteka jest wyposażona również w telewizor, magnetowid i DVD.

Zbiory biblioteki szkolnej stale wzbogacały się i stawały się coraz bardziej różnorodne, co wymuszały kolejne zmiany profilu kształcenia. Znaczna część zbiorów była zakupiona dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy szkoły policealnej.

W październiku 2011 roku rozpoczęła się komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w programie MOL Optivum.

Biblioteka z centrum informacji jest miejscem często odwiedzanym przez uczniów i nauczycieli. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w organizowaniu różnych wystaw, konkursów i uroczystości szkolnych.