ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Wizyta w teatrze to nie tylko okazja do doskonałej rozrywki, ale i możliwość zgłębienia problemów  życia współczesnego człowieka.

24.01.2018 z  takiej formy spędzenia czasu skorzystała grupa uczniów naszej szkoły i obejrzała spektakl „Stopklatka” w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Był on poprzedzony warsztatami teatralnymi, które między innymi przybliżyły widzom  realia pracy aktora.

Tematyka i forma przedstawienia świetnie trafiła do odbiorców, a ich reakcje po jego zakończeniu są najlepszym potwierdzeniem owego faktu.

Dnia 26 stycznia 2018 r. grupa uczniów z naszej szkoły odwiedziła po raz kolejny Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie.  Młodzież uczestniczyła w projekcji filmu pod tytułem „ Więzienie – stracony czas”  oraz w lekcji wychowawczej.  Uczniowie zostali zapoznani  ze specyfiką jednostki oraz z przepisami regulującymi wykonanie kary pozbawienia wolności. Przejście po pawilonach mieszkalnych, świetlicy oraz placach spacerowych wywarło duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu.

 

26 stycznia 2018 r. uczniowie ZSP w Bolimowie biorący udział w ogólnopolskim konkursie „Policjanci w służbie historii” uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w siedzibie łódzkiego oddziału IPN.
Podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej młodzież mogła się dowiedzieć jak prawidłowo nagrać i zmontować film, gdzie szukać informacji o zasłużonym policjancie, jak prawidłowo przeprowadzić wywiad.

Uczestnicy konkursu wysłuchali również prelekcji Jarosława Olbrychowskiego – prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi pt. „Policja PaństwowaII RP – ofiary Zbrodni Katyńskiej”.

M.W.

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie kształcimy w klasach mundurowych i chcemy  jak najbardziej upowszechniać pozytywny wizerunek służb mundurowych wśród uczniów. W realizacji naszej misji wspierają nas:

 

Sponsorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie:

 • Bakoma Sp. z o.o.
 • Spółka z o.o. ROL – POD w Podsokołowie
 • PPH FRUCTODOR Sp. z o.o.
 • Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Bolimowie
 • Roman Jodłowski 
 • Ewa Papiernik
 • Irena Gratys Kwiaciarnia Bolimów
 • Sklep Rzeźnik
 • Delikatesy Centrum

 

Klasa o tym profilu skierowana jest do uczniów, których interesuje świat nowoczesnych technologii, mających ścisły, otwarty umysł, pragnących swoją przyszłość zawodową związać z naukami ścisłymi.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to:

 • matematyka,
 • informatyka
 •  język angielski

W trakcie nauki uczniowie będą rozwijać wiadomości i umiejętności związane z:

 • podstawami programowania,
 • tworzeniem stron internetowych,
 • obsługą programów graficznych, obróbką dźwięku, tworzeniem filmów,
 • wykorzystywaniem baz danych i sieci komputerowych,
 • wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w matematyce i fizyce.

Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym otwiera możliwość na odnalezienie się we współczesnym świecie techniki.

Absolwenci tej klasy zyskują przepustkę na studia i dobrze przygotowani mogą podjąć naukę na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zadbać o zdrowie wybierz klasę z innowacją „Zdrowie i dietetyka”.

Na zajęciach zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, podstaw zdrowego odżywiania i komponowania różnorodnych diet dietetyką i fizjologii człowieka.

To klasa dla tych, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania związane z:

 • dietetyką i fitnessem
 • edukacją zdrowotną
 •  biologią i chemią
 • językiem angielskim

Innowacja “Zdrowie i dietetyka” przygotuje się do nauki na tych kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii, np.: kosmetologia, technologia żywności, farmacja, dietetyka. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

Osoby z wykształceniem średnim i znajomością języków obcych są poszukiwane na rynku pracy. Dodatkowa znajomość zagadnień z dietetyki, biologii, chemii, edukacji zdrowotnej, zwiększa szansę zatrudnienia w branży kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej itp.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

 

Klasa pożarnicza to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz poznać pracę strażaka i zdobyć podstawową wiedzę z zakresu obrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną, a przedmiot “Bezpieczeństwo pożarowe” prowadzony jest przez czynnego pracownika Straży Pożarnej.

Wiedza zdobyta w klasie pożarniczej pozwoli Ci kontynuować naukę w szkołach służb pożarniczych oraz cywilnych uczelniach wyższych.

W trakcie nauki:

 • poznasz zawód strażaka, mechanizm rozwoju pożaru i zagrożenia podczas działań ratowniczych,
 • nauczysz się obsługiwać sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
 • nabędziesz umiejętność ratowania i ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony,
 • poznasz zasady postępowania podczas akcji ratowniczych,
 • nauczysz się zachowań w sytuacjach ekstremalnych i wykształcisz u siebie cechy przywódcze
 • zdobędziesz wiedzę prawną regulującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zdobędziesz wiadomości o:

 • organizacji OSP  i ochronie ludności,
 • służbie wewnętrznej i musztrze,
 • sprzęcie ratowniczym i gaśniczym,
 • procesie spalania, rozwoju pożaru,
 • łączności i alarmowaniu.

Poznasz też:

 • zadania strażaków w zastępie i podstawy organizacji ekipy,
 • taktykę gaszenia pożarów oraz środki gaśnicze,
 • ratowniczy sprzęt medyczny i sprzęt ochrony dróg oddech.

 

Czwartek jest dniem edukacji pożarniczej. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach, by uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych pod okiem zawodowego strażaka.

Innowacja ”Bezpieczeństwo pożarowe” kształtuje uczniów opanowanych, odważnych, spokojnych i zdyscyplinowanych. Absolwenci klasy pożarniczej nabywają przydatnych w życiu umiejętności takich jak odporność psychiczna na stres i współdziałanie w drużynie.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 • język angielski,
 • matematyka
 • chemia lub geografia (z zastrzeżeniem, że przedmiot rozszerzony chemia będzie realizowany po zebraniu się grupy uczniów o liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący)

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Bezpieczeństwo pożarowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

 

Klasa policyjna to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę związaną z pracą w służbach mundurowych, a swoją przyszłość wiążesz z pracą w policji, innych służbach  odpowiedzialnych  za porządek publiczny oraz firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (np. agencje detektywistyczne, wewnętrzne  służby ochrony firm).

Najbardziej ambitni absolwenci klasy policyjnej są przygotowywani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów humanistycznych (historia, prawo) a także tych związanych z bezpieczeństwem publicznym (np. bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, resocjalizacja, ratownictwo medyczne).

Dzięki zajęciom teoretycznym i ćwiczeniom praktycznym:

 • poznasz warsztat pracy i zawód policjanta oraz zasady regulujące porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • wykształcisz u siebie cechy przywódcze, zdyscyplinowanie, zaradność i odwagę,
 • wzmocnisz swoją stanowczość i konsekwencję w działaniu oraz spokój i opanowanie,
 • nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony,
 • zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci kształcić się w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych (policją, więziennictwem, ochroną osób i mienia).

Jakie będziesz miał bloki tematyczne?

 • organizacja policji, etyka zawodowa,
 • zasady odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne,
 • konwojowanie osób i mienia,
 • medycyna sądowa,
 • elementy prawa karnego i wykroczeń,
 • strzelectwo sportowe,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • warunki, zasady i przypadki stosowania przymusu bezpośredniego.

Czwartek jest dniem edukacji policyjnej. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach, a czynny zawodowo policjant prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Innowacja ”Bezpieczeństwo i porządek publiczny” kształtuje uczniów zaradnych, odważnych, spokojnych i zdyscyplinowanych. Absolwenci klasy policyjnej nabywają przydatnych w życiu umiejętności takich jak stanowczość i konsekwencja w działaniu, a także odporność psychiczna na stres.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 • język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia.

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

 

Klasa wojskowa to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę na temat zagadnień służby wojskowej, a w niedalekiej przyszłości pracować w jednostkach mundurowych lub na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną. Na dodatkowym przedmiocie  – przysposobienie wojskowe, prowadzonym przez żołnierza poznasz szereg zagadnień związanych z pełnieniem służby wojskowej.

Po ukończeniu nauki w klasie wojskowej będziesz:

 • posiadał wiedzę niezbędną do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego żołnierza,
 • zapoznany z trudnościami w pełnieniu służby wojskowej,
 • przygotowany do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach,
 • odporny psychicznie, zdyscyplinowany oraz zdolny współdziałać i kierować zespołem,
 • posiadał ukształtowane postawy patriotyczne (szacunek do ojczyzny i jej tradycji), przygotowany do udziału w życiu społecznym i zawodowym,
 • zostaniesz zaznajomiony ze strukturą obronną państwa, zrozumiesz jej rolę powinności obronnych,
 • przygotowany wstępnie teoretyczne i praktyczne do pełnienia służby wojskowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,
 • zostaniesz zapoznany z założeniami polskiej polityki bezpieczeństwa, która określa podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
 • potrafił przygotować plan postępowania w przypadku nagłych zdarzeń,
 • znał zasady orientowania się w terenie i potrafił je zastosować,
 • umiał w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami posługiwać się bronią strzelecką sportową,
 • rozumiał potrzebę udzielania pierwszej pomocy innym i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom,
 • orientował się w problematyce zagrożeń czasu pokoju i wojny, znał potrzebę  uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju,
 • potrafił kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożenia, znał podstawowe  zasady organizacji i zarządzania, kierowania i dowodzenia oraz przywództwa, będziesz umiał je zastosować w praktyce,
 • znał podstawowy sprzęt ratowniczy przewidziany do użycia w różnych sytuacjach  zagrożeń i potrafił go obsługiwać,
 • potrafił działać i dostosować się do różnych sytuacji i trudnych warunków, będziesz zaradny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za siebie i innych, będziesz w stanie pokierować akcją ratowniczą,
 • umiał w sposób bezpieczny posługiwać się bronią strzelecką i osiągał dobre wyniki
 • znał przepisy prawa z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, prawa humanitarnego i wojennego.

Jeden dzień w tygodniu będzie dla Ciebie obowiązkowym dniem mundurowym, ale jeżeli wojsko to Twoja pasja noś mundur każdego dnia.

Atrakcje w których będziesz uczestniczył:

 • szkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe,
 • spotkanie z prawnikiem lub policjantem na temat prawa karnego i przestępczości zorganizowanej,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • ćwiczenie orientacyjne w terenie z mapą i bez mapy, marsz na azymut,
 • wizyty w jednostkach wojskowych,
 • ćwiczenia praktyczne na organizowanych biwakach.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 •  język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia.

Głównie one są brane pod uwagę w rekrutacji na uczelnie wyższe mundurowe.

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Przysposobienie wojskowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

 

22 grudnia odbyła się szkolna wigilia, podczas której obejrzeliśmy przejmujące jasełka.

Następnie, zgodnie z tradycją szkoły uczniowie stanęli do konkursu na najpiękniej wykonaną bombkę, pierwsze miejsce zdobyła klasa II A. Następnie młodzi mundurowi odśpiewali kolędy w ramach dorocznego konkursu, pierwsze miejsce zajęła klasa IA.

Po części oficjalnej młodzież i pracownicy szkoły udali się na poczęstunek, który wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.