ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

WSPARCIE RODZICÓW

O SZKOLE

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

Informacje dla rodziców:

– zebrania odbywają się w godzinach 17.15-18.30, w przypadku zmiany godziny informacja zostanie umieszczona w tabeli z zebraniami na stronie internetowej i w e-dzienniku,

– w przypadku poważnego zagrożenia epidemicznego zebrania będą mogły odbywać się on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS,

– jeżeli rodzic w danym dniu nie może stawić się na zebranie, a chciałby się spotkać z wychowawcą, proszę się z nim umawiać po lekcjach lub przed lekcjami (rozmowy z wychowawcą lub innym nauczycielem w czasie jego lekcji lub podczas dyżurów międzylekcyjnych dezorganizują pracę),

– każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do korespondencji, w którym będą się znajdowały wszystkie informacje dotyczące usprawiedliwień, zwolnień z lekcji, korespondencja z nauczycielami.

Kartki w zeszycie do korespondencji są ponumerowane. Na pierwszej stronie proszę umieścić wzór podpisu matki i ojca lub prawnego opiekuna.

 

17 września (piątek)

 

Zebranie organizacyjne

Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze Statutem ZS w Bolimowie, wymaganiami edukacyjnymi

28 października (czwartek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów (on-line)
14 grudnia (wtorek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
21 stycznia (piątek) Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów oraz wynikach klasyfikacji za I półrocze (on-line)
25 marca (czwartek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas.

20 maja (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)