ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

RODO

O szkole


RODO

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół z siedzibą w Bolimowie, ul. Sokołowska 24.
  2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zspbolimow@zsp-bolimow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: Sławomir Kozieł  inspektor@4consult.com.pl.
  4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  5. Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane gdy:
  • Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w odniesieniu do realizacji działań edukacyjno- wychowawczych oraz sprawozdawczych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2018 poz. 1900).
  • W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dziecka/podopiecznego w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  • Media, portale społecznościowe, strony internetowe, w zakresie i celu określonym w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  3. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
  4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji usług.