ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM

W ramach naszego Zespołu Szkół działają LICEUM i TECHNIKUM.

Nauka w technikum to szansa na zdobycie zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

 

Technik hotelarstwa

To kierunek dla Ciebie, jeśli swoją przyszłość wiążesz z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarza są:

 • hotele,
 • ośrodki wczasowo-wypoczynkowe,
 • firmy cateringowe,
 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy wczasowe,
 • współczesna baza ruchoma: żeglugowa, kolejowa, lotnicza.

W naszej szkole poznasz:

 • organizację pracy w hotelach, obsługę targów, bankietów, konferencji i innych imprez
 • tajniki obsługi gościa w zakładzie hotelarskim, w tym VIP-ów
 • metody obsługi klienta w zakładzie gastronomicznym
 • specjalistyczne programy wspomagające pracę w hotelu

W toku 4 lub 5-letniej nauki nauczysz się:

 • posługiwać językiem obcym w zakresie słownictwa branżowego
 • obsługi nowoczesnego sprzętu
 • prowadzenia korespondencji fachowej

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Technik logistyk

To kierunek dla Ciebie, jeśli przyszłość wiążesz z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Zadaniem technika logistyka jest między innymi wykorzystywanie informacji płynących  z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,  optymalizowanie kosztów dostawy towarów czy organizowanie transportu z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Logistycy są poszukiwani w:

 • handlu i usługach
 • spedycji krajowej i międzynarodowej
 • przemyśle
 • budownictwie
 • telekomunikacji i informatyce

W toku 4 lub 5-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw
 • organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • przyjmowania i kompletowania zamówień
 • sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług
 • organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Technik geodeta

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli chcesz w przyszłości ściśle współpracować z inżynierem geodetą i dokonywać pomiarów astronomicznych, grawimetrycznych, wysokościowych, czy topograficznych.

Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zespół geodezyjny i kartograficzny.

W toku 4 lub 5-letniej nauki nauczysz się:

 • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych,
 • dokonywania pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.,
 • wytyczania linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych),
 • wyznaczania elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
 • kartowania i rysowania map
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
 • wykonywania geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
 • zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • wymiany i scalania gruntów rolnych i leśnych
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Technik ekonomista NOWOŚĆ na rok szkolny 2019/2020

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli chcesz w przyszłości brać udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli przedsiębiorstw. Szczegółowe cele pracy w zawodzie są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i specyfiką zakładu pracy.

Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwa państwowych i prywatnych, biurach rachunkowych, bankach i wszelkich instytucjach finansowych.

W toku 4 lub 5-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski