ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

 

W okresie 01.12.2016 – 31.082017 w Liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie realizowany był Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomysł na skorzystanie z unijnej dotacji zrodził się z potrzeby wsparcia w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenia kadry oraz doposażenia pracowni przedmiotowych obu placówek. Uczniowie obu szkół ze względu na odległe położenie od dużych aglomeracji miejskich mają ograniczone możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Realizacja projektu miała na celu podniesienie jakość oferty edukacyjnej szkół i zmniejszenie deficytów uczniów zarówno w obszarze wiedzy i jak i praktycznych umiejętności.

Budżet projektu opiewał na niemal pół miliona złotych i obejął wsparciem 83 osoby – w tym 18-tu pedagogów. Dzięki unijnej dotacji udało się zorganizować m.in. dodatkowe zajęcia z przedmiotów takich jak matematyka, j.angielski, a także ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych oraz informatyki. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne uczniów. Grono pedagogiczne wzięło udział w czterech kursach doskonalących.

Gro wydatków poniesionych w ramach udzielonego wsparcia stanowił zakup wyposażenia pracowni informatycznych (zakupiono łącznie niemal 50 laptopów i 50 tabletów, tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, a także nowoczesne, profesjonalne aparaty fotograficzne i urządzenia wielofunkcyjne). Zakupiony sprzęt stanowi ogromne wsparcie dla obu placówek, gdyby nie dofinansowanie unijne, taka inwestycja nie byłaby możliwa.

Dzięki nieocenionej pomocy Władz Powiatu Skierniewickiego, przychylności rodziców oraz zaangażowaniu uczniów i grona pedagogicznego i dyrekcji obu placówek realizacja projektu przebiegła pomyślnie. Realizacja projektu wzmocniła pozycję konkurencyjną obu placówek na rynku edukacyjnym, służąc tym samym zwiększeniu naboru do obu placówek i przekładając się na ich dalszy rozwój.

Informacje dla rodziców:

– zebrania odbywają się w godzinach 17.15-18.30, w przypadku zmiany godziny informacja zostanie umieszczona w tabeli z zebraniami na stronie internetowej i w e-dzienniku,

– w przypadku poważnego zagrożenia epidemicznego zebrania będą mogły odbywać się on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS,

– jeżeli rodzic w danym dniu nie może stawić się na zebranie, a chciałby się spotkać z wychowawcą, proszę się z nim umawiać po lekcjach lub przed lekcjami (rozmowy z wychowawcą lub innym nauczycielem w czasie jego lekcji lub podczas dyżurów międzylekcyjnych dezorganizują pracę),

– każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do korespondencji, w którym będą się znajdowały wszystkie informacje dotyczące usprawiedliwień, zwolnień z lekcji, korespondencja z nauczycielami.

Kartki w zeszycie do korespondencji są ponumerowane. Na pierwszej stronie proszę umieścić wzór podpisu matki i ojca lub prawnego opiekuna.

 

17 września (piątek)

 

Zebranie organizacyjne

Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze Statutem ZS w Bolimowie, wymaganiami edukacyjnymi

28 października (czwartek)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów (on-line)
14 grudnia (wtorek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
21 stycznia (piątek) Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów oraz wynikach klasyfikacji za I półrocze (on-line)
25 marca (czwartek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas.

20 maja (czwartek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

Terminy zajęć szkolnych, przerw świątecznych, ferii itp.

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą
  w dniu 24 czerwca 2022 r.
 2. I semestr – 01.09.2021 r. – 14.01.2022 r.
 3. II semestr – 17.01.2022r. – 24.06.2022 r.
 4. Klasy maturalne kończą zajęcia – 29.04.2022 r.
 5. Terminy ferii świątecznych, zimowych i wiosennych:
  • Ferie świąteczne bożonarodzeniowe od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
  • Ferie zimowe od 14.02.2022 r. – 27.02.2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r.
 6. Dni wolne od zajęć:
 • 15 października (piątek) – dzień odpracowany podczas Dnia Otwartego
 • 1 listopada (poniedziałek) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (czwartek) – Święto Odzyskania Niepodległości
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 3 maja (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom):

 • 14 października (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej – po zebraniu oświadczeń od uczniów
 • 2 maja (poniedziałek) – po zebraniu oświadczeń od uczniów
 • 4 maja (środa) – matura pisemna z języka polskiego
 • 5 maja (czwartek) – matura pisemna z matematyki
 • 6 maja (piątek) – matura pisemna z języka angielskiego
 • 17 czerwca (piątek, po Bożym Ciele) – po zebraniu oświadczeń od uczniów
 • Styczeń – przy organizacji matury próbnej z języków

Po wstępnej organizacji egzaminu maturalnego, dniami wolnymi mogą być również inne dni, które zostaną ogłoszone w innym terminie. Ilość i terminy tych dni zależą od możliwości udostępnienia hali/sali przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie.

 1. Ferie letnie od 25.06.2022 r. do 31.08 2022 r.
 2. Matury próbne – styczeń 2022 r.

 

 • Historia
 • Współpraca
 • Biblioteka
 • Dziennik elektroniczny
 • Ochrona danych osobowych

 

 

Zespół Szkół w Bolimowie

Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie

ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

Tel/fax: (46) 838 02 68,

Tel. kom. 571890213
E-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl

Facebook: https://www.facebook.com/zswbolimowie/

Informujemy, że w dniu 31 marca w ZSP w Bolimowie odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. W związku z powyższym w tym dniu nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły dyrektor zapewni opiekę.

W roku szkolnym 1993/94 zajęcia lekcyjne prowadzono już w nowym, jeszcze w pełni niewykończonym budynku. Szkoła zainicjowała kształcenie w dwóch oddziałach o specjalności:- finanse i rachunkowość- rachunkowość i rynek rolny.

Fragment artykułu jaki ukazał się w pierwszym miesiącu funkcjonowania szkoły:
Rozmowa z kierowniczka filii Liceum Ekonomicznego w Bolimowie – Elżbietą Staszewską.

Red: Od września rozpoczęła w Bolimowie działalność szkoła średnia – Liceum Ekonomiczne (jako filia LE w Skierniewicach). Proszę o kilka szczegółów na temat nowej placówki.

Elżbieta Staszewska: – Mamy na początek, dwie klasy pierwsze i 40 uczniów rekrutujących się z terenu gminy Bolimów, ze Skierniewic oraz okolic Żyrardowa i Łowicza. Szkoła ma profil ekonomiczny o 2 specjalnościach: (…). Kierunek nauki uczniowie obierają sobie po II roku nauki. Liceum mieści się – na zasadzie sublokatora – w budynku Szkoły Podstawowej im. Dąbrowskiego, gdzie zajmujemy 2 sale lekcyjne. Władze gminy szykują już dla nas 1 pomieszczenie w UG, gdzie będzie urządzona pracownia komputerowa, 10 komputerów już czeka. Niebawem pojawią się stoliki i można będzie prowadzić naukę przedmiotu „komputeryzacja prac biurowych”. Mamy poza tym 17 maszyn do pisania, na których uczniowie już pracują.

Red: – Jak czuje się LE i licealiści w szkole podstawowej?

E.S.: – Tak, jak może czuć się dodatkowy lokator. Przyjęto nas jednak bardzo życzliwie udostępniając wszystko co było możliwe w zakresie wyposażenia podstawowego i pomieszczeń. (…)Perspektywy – myślę – będą lepsze, bowiem za oknem już widać budowę dodatkowego skrzydła budynku, które zajmie liceum. Zalano już fundamenty, a na koniec br. realizatorzy zapewniają gotowy stan surowy obiektu. We wrześniu 1993 roku ma być przygotowany parter. Całość składać się będzie z 8 pomieszczeń.

Red: – Liceum funkcjonuje w gminie już nieco ponad miesiąc. Czy w tym czasie pojawiły się jakieś problemy przeszkadzające lub dezorganizujące pracę i naukę?

E.S.: – Jeśli chodzi np. o kadrę pedagogiczną – żadnych problemów nie było. (…) Na początku kłopoty z dojazdem do szkoły mieli nasi uczniowie, ale i te minęły. PKS wprowadził bowiem dodatkowy kurs (…) Mając dwie klasy, innych problemów w zasadzie nie spotykamy. Młodzież ma na razie gdzie się uczyć, a jak pojawi się wyposażenie sal i pracowni – o czym zapewnia kuratorium – będzie jeszcze lepiej. (…) Staramy się po prostu radzić sobie w miarę skromnych możliwości.

Red: – Dziękuję.

***W obecności Szanownych gości Wojewody Skierniewickiego Pana Andrzeja Charzewskiego, Pani Kurator Aldony Lipskiej, Wójta Gminy Bolimów Pana Andrzeja Jagury, nauczycieli rodziców i uczniów dnia 1 września 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, jako samodzielnej placówki oświatowej. Wraz z rozbudową szkoły wzrastała liczba oddziałów.

Dyrektor:
Lilla Popłońska

Nauczyciele:

Beata Tuka
– język polski

Katarzyna Nowak
– język angielski

Barbara Peterwas-Słupska
– język angielski

Lilla Popłońska
– język niemiecki

Agata Michalak
– język niemiecki

Katarzyna Piotrkiewicz
– historia
– wiedza o społeczeństwie

Wojciech Kruszewski
– matematyka

Justyna Biernacka
– matematyka

Elżbieta Koziarska
– geografia
– biologia
– podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Wysocki
– informatyka

Jolanta Krawczyk
– chemia

Anna Migiel
– fizyka

Lilla Cwalina
– wychowanie fizyczne
– wychowanie do życia w rodzinie

ppłk Andrzej Wrótniak
– przysposobienie wojskowe

podinsp. Tomasz Rochmiński
– bezpieczeństwo i porządek publiczny
– edukacja dla bezpieczeństwa
– przysposobienie obronne

Patryk Kołosowski
– bezpieczeństwo pożarowe

Sylwester Wiśniewski
– religia

Artur Czarnecki
– filozofia

Zbigniew Ciesielski
– samoobrona

Anna Paprocka
– biblioteka