ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: zspbolimow@zsp-bolimow.pl        

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zadbać o zdrowie wybierz klasę Zdrowie i dietetyka.

Na zajęciach zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, podstaw zdrowego odżywiania i komponowania różnorodnych diet dietetyką i fizjologii człowieka.

To klasa dla tych, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania związane z:

 • dietetyką i fitnessem
 • edukacją zdrowotną
 •  biologią i chemią
 • językiem angielskim

Klasa „Zdrowie i dietetyka” przygotuje się do nauki na tych kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii, np.: kosmetologia, technologia żywności, farmacja, dietetyka. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

Osoby z wykształceniem średnim i znajomością języków obcych są poszukiwane na rynku pracy. Dodatkowa znajomość zagadnień z dietetyki, biologii, chemii, edukacji zdrowotnej, zwiększa szansę zatrudnienia w branży kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej itp.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski

 

Klasa strażacka to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz poznać pracę strażaka i zdobyć podstawową wiedzę z zakresu obrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną, a przedmiot “Bezpieczeństwo pożarowe” prowadzony jest przez czynnego pracownika Straży Pożarnej.

 

Wiedza zdobyta w klasie strażackiej pozwoli Ci kontynuować naukę w szkołach służb pożarniczych oraz cywilnych uczelniach wyższych.

W trakcie nauki:

 • poznasz zawód strażaka, mechanizm rozwoju pożaru i zagrożenia podczas działań ratowniczych,
 • nauczysz się obsługiwać sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
 • nabędziesz umiejętność ratowania i ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony,
 • poznasz zasady postępowania podczas akcji ratowniczych,
 • nauczysz się zachowań w sytuacjach ekstremalnych i wykształcisz u siebie cechy przywódcze
 • zdobędziesz wiedzę prawną regulującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zdobędziesz wiadomości o:

 • organizacji OSP  i ochronie ludności,
 • służbie wewnętrznej i musztrze,
 • sprzęcie ratowniczym i gaśniczym,
 • procesie spalania, rozwoju pożaru,
 • łączności i alarmowaniu.

Poznasz też:

 • zadania strażaków w zastępie i podstawy organizacji ekipy,
 • taktykę gaszenia pożarów oraz środki gaśnicze,
 • ratowniczy sprzęt medyczny i sprzęt ochrony dróg oddech.

Czwartek jest dniem edukacji pożarniczej. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach, by uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych pod okiem zawodowego strażaka.

Klasa ”Bezpieczeństwo pożarowe” kształtuje uczniów opanowanych, odważnych, spokojnych i zdyscyplinowanych. Absolwenci klasy pożarniczej nabywają przydatnych w życiu umiejętności takich jak odporność psychiczna na stres i współdziałanie w drużynie.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 • język angielski
 • chemia lub geografia (z zastrzeżeniem, że przedmiot rozszerzony chemia będzie realizowany po zebraniu się grupy uczniów o liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący)

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Bezpieczeństwo pożarowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

 

Klasa policyjna to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę związaną z pracą w służbach mundurowych, a swoją przyszłość wiążesz z pracą w policji, innych służbach  odpowiedzialnych  za porządek publiczny oraz firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (np. agencje detektywistyczne, wewnętrzne  służby ochrony firm).

Najbardziej ambitni absolwenci klasy policyjnej są przygotowywani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów humanistycznych (historia, prawo) a także tych związanych z bezpieczeństwem publicznym (np. bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, resocjalizacja, ratownictwo medyczne).

Dzięki zajęciom teoretycznym i ćwiczeniom praktycznym:

 • poznasz warsztat pracy i zawód policjanta oraz zasady regulujące porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • wykształcisz u siebie cechy przywódcze, zdyscyplinowanie, zaradność i odwagę,
 • wzmocnisz swoją stanowczość i konsekwencję w działaniu oraz spokój i opanowanie,
 • nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony,
 • zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci kształcić się w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych (policją, więziennictwem, ochroną osób i mienia).

Jakie będziesz miał bloki tematyczne?

 • organizacja policji, etyka zawodowa,
 • zasady odpowiedzialności karnej nieletnich,
 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne,
 • konwojowanie osób i mienia,
 • medycyna sądowa,
 • elementy prawa karnego i wykroczeń,
 • strzelectwo sportowe,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • warunki, zasady i przypadki stosowania przymusu bezpośredniego.

Czwartek jest dniem edukacji policyjnej. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach, a czynny zawodowo policjant prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Klasa ”Bezpieczeństwo i porządek publiczny” kształtuje uczniów zaradnych, odważnych, spokojnych i zdyscyplinowanych. Absolwenci klasy policyjnej nabywają przydatnych w życiu umiejętności takich jak stanowczość i konsekwencja w działaniu, a także odporność psychiczna na stres.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 • język angielski
 • geografia

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

 

Klasa wojskowa to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę na temat zagadnień służby wojskowej, a w niedalekiej przyszłości pracować w jednostkach mundurowych lub na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną. Na dodatkowym przedmiocie  – przysposobienie wojskowe, prowadzonym przez żołnierza poznasz szereg zagadnień związanych z pełnieniem służby wojskowej.

Po ukończeniu nauki w klasie wojskowej będziesz:

 • posiadał wiedzę niezbędną do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego żołnierza,
 • zapoznany z trudnościami w pełnieniu służby wojskowej,
 • przygotowany do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach,
 • odporny psychicznie, zdyscyplinowany oraz zdolny współdziałać i kierować zespołem,
 • posiadał ukształtowane postawy patriotyczne (szacunek do ojczyzny i jej tradycji), przygotowany do udziału w życiu społecznym i zawodowym,
 • zostaniesz zaznajomiony ze strukturą obronną państwa, zrozumiesz jej rolę powinności obronnych,
 • przygotowany wstępnie teoretyczne i praktyczne do pełnienia służby wojskowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,
 • zostaniesz zapoznany z założeniami polskiej polityki bezpieczeństwa, która określa podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
 • potrafił przygotować plan postępowania w przypadku nagłych zdarzeń,
 • znał zasady orientowania się w terenie i potrafił je zastosować,
 • umiał w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami posługiwać się bronią strzelecką sportową,
 • rozumiał potrzebę udzielania pierwszej pomocy innym i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom,
 • orientował się w problematyce zagrożeń czasu pokoju i wojny, znał potrzebę  uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju,
 • potrafił kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożenia, znał podstawowe  zasady organizacji i zarządzania, kierowania i dowodzenia oraz przywództwa, będziesz umiał je zastosować w praktyce,
 • znał podstawowy sprzęt ratowniczy przewidziany do użycia w różnych sytuacjach  zagrożeń i potrafił go obsługiwać,
 • potrafił działać i dostosować się do różnych sytuacji i trudnych warunków, będziesz zaradny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za siebie i innych, będziesz w stanie pokierować akcją ratowniczą,
 • umiał w sposób bezpieczny posługiwać się bronią strzelecką i osiągał dobre wyniki
 • znał przepisy prawa z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, prawa humanitarnego i wojennego.

Jeden dzień w tygodniu będzie dla Ciebie obowiązkowym dniem mundurowym, ale jeżeli wojsko to Twoja pasja noś mundur każdego dnia.

Atrakcje w których będziesz uczestniczył:

 • szkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe,
 • spotkanie z prawnikiem lub policjantem na temat prawa karnego i przestępczości zorganizowanej,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • ćwiczenie orientacyjne w terenie z mapą i bez mapy, marsz na azymut,
 • wizyty w jednostkach wojskowych,
 • ćwiczenia praktyczne na organizowanych biwakach.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 •  język angielski
 • wiedza o społeczeństwie lub geografia (z zastrzeżeniem, że przedmiot rozszerzony wos  będzie realizowany po zebraniu się grupy uczniów o liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący)

Głównie one są brane pod uwagę w rekrutacji na uczelnie wyższe mundurowe.

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Przysposobienie wojskowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.

 

 

22 grudnia odbyła się szkolna wigilia, podczas której obejrzeliśmy przejmujące jasełka.

Następnie, zgodnie z tradycją szkoły uczniowie stanęli do konkursu na najpiękniej wykonaną bombkę, pierwsze miejsce zdobyła klasa II A. Następnie młodzi mundurowi odśpiewali kolędy w ramach dorocznego konkursu, pierwsze miejsce zajęła klasa IA.

Po części oficjalnej młodzież i pracownicy szkoły udali się na poczęstunek, który wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.

Nauka w technikum to szansa na zdobycie zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy. 

Technik hotelarstwa

To kierunek dla Ciebie, jeśli swoją przyszłość wiążesz z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarza są:

 • hotele,
 • ośrodki wczasowo-wypoczynkowe,
 • firmy cateringowe,
 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy wczasowe,
 • współczesna baza ruchoma: żeglugowa, kolejowa, lotnicza.

W naszej szkole poznasz:

 • organizację pracy w hotelach, obsługę targów, bankietów, konferencji i innych imprez
 • tajniki obsługi gościa w zakładzie hotelarskim, w tym VIP-ów
 • metody obsługi klienta w zakładzie gastronomicznym
 • specjalistyczne programy wspomagające pracę w hotelu

W toku 5-letniej nauki nauczysz się:

 • posługiwać językiem obcym w zakresie słownictwa branżowego
 • obsługi nowoczesnego sprzętu
 • prowadzenia korespondencji fachowej

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • język angielski
 • geografia

 

Technik logistyk

To kierunek dla Ciebie, jeśli przyszłość wiążesz z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Zadaniem technika logistyka jest między innymi wykorzystywanie informacji płynących  z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,  optymalizowanie kosztów dostawy towarów czy organizowanie transportu z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Logistycy są poszukiwani w:

 • handlu i usługach
 • spedycji krajowej i międzynarodowej
 • przemyśle
 • budownictwie
 • telekomunikacji i informatyce

W toku 5-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw
 • organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • przyjmowania i kompletowania zamówień
 • sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług
 • organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • język angielski
 • geografia

Technik ekonomista 

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli chcesz w przyszłości brać udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli przedsiębiorstw. Szczegółowe cele pracy w zawodzie są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i specyfiką zakładu pracy.

Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwa państwowych i prywatnych, biurach rachunkowych, bankach i wszelkich instytucjach finansowych.

W toku 5-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

źródła zdjęć:
Podróż zdjęcie utworzone przez pressfoto – pl.freepik.com
Background photo created by jcomp – www.freepik.com
Biznes zdjęcie utworzone przez jannoon028 – pl.freepik.com

 • 2018

Kamila, Karolina i Andrzej w gronie laureatów II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”

Eryk – 1 miejsce , Kamila – 7 miejsce, Marcin – 8 miejsce w województwie łódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English ACE

Bartłomiej – 1 miejsce w konkursie Młodzież zapobiega pożarom

 • 2016

Patrycja i Piotr – I i II m-ce Konkursu Wiedzy o Ruchu Ludowym – kwalifikacja do eliminacji wojewódzkich

 • 2015

Damian – zwycięstwo w konkursie „Trzeźwy za kierownicą” (KWP w Łodzi, WORD w Łodzi, PZM Okręg Łódź”

 

Miejsce Technikum w rankingu „Perspektyw” w województwie łódzkim:

rok 2016 – 25 miejsce, tytuł Brązowej Szkoły

rok 2014 – 20 miejsce

rok 2012 – 39 miejsce

rok 2011 – 25 miejsce

 • 2017

Julia (średnia 5,18)

 • 2016

Agnieszka (średnia 5,18)

 • 2015

Katarzyna (średnia 5,09)

 • 2014

LO: Katarzyna (4,88)

T: Kamil (średnia 4,88)

Nagroda Starosty Powiatu Skierniewickiego

2017 – Justyna (średnia 5,09)

2016 – Patrycja (średnia 4,88)

2015 –  Agnieszka (średnia 5,0)

2014 – Artur (4,88)