ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

 • 2017

Julia (średnia 5,18)

 • 2016

Agnieszka (średnia 5,18)

 • 2015

Katarzyna (średnia 5,09)

 • 2014

LO: Katarzyna (4,88)

T: Kamil (średnia 4,88)

Nagroda Starosty Powiatu Skierniewickiego

2017 – Justyna (średnia 5,09)

2016 – Patrycja (średnia 4,88)

2015 –  Agnieszka (średnia 5,0)

2014 – Artur (4,88)

 

W okresie 01.12.2016 – 31.082017 w Liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie realizowany był Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomysł na skorzystanie z unijnej dotacji zrodził się z potrzeby wsparcia w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenia kadry oraz doposażenia pracowni przedmiotowych obu placówek. Uczniowie obu szkół ze względu na odległe położenie od dużych aglomeracji miejskich mają ograniczone możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Realizacja projektu miała na celu podniesienie jakość oferty edukacyjnej szkół i zmniejszenie deficytów uczniów zarówno w obszarze wiedzy i jak i praktycznych umiejętności.

Budżet projektu opiewał na niemal pół miliona złotych i obejął wsparciem 83 osoby – w tym 18-tu pedagogów. Dzięki unijnej dotacji udało się zorganizować m.in. dodatkowe zajęcia z przedmiotów takich jak matematyka, j.angielski, a także ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych oraz informatyki. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne uczniów. Grono pedagogiczne wzięło udział w czterech kursach doskonalących.

Gro wydatków poniesionych w ramach udzielonego wsparcia stanowił zakup wyposażenia pracowni informatycznych (zakupiono łącznie niemal 50 laptopów i 50 tabletów, tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, a także nowoczesne, profesjonalne aparaty fotograficzne i urządzenia wielofunkcyjne). Zakupiony sprzęt stanowi ogromne wsparcie dla obu placówek, gdyby nie dofinansowanie unijne, taka inwestycja nie byłaby możliwa.

Dzięki nieocenionej pomocy Władz Powiatu Skierniewickiego, przychylności rodziców oraz zaangażowaniu uczniów i grona pedagogicznego i dyrekcji obu placówek realizacja projektu przebiegła pomyślnie. Realizacja projektu wzmocniła pozycję konkurencyjną obu placówek na rynku edukacyjnym, służąc tym samym zwiększeniu naboru do obu placówek i przekładając się na ich dalszy rozwój.

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty do pobrania:

Statuty

Wymagania edukacyjne

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021*

Zebranie organizacyjne
 

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

Zebranie zapoznające rodziców

z ocenami na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności)

 

Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

Zebranie zapoznające rodziców

z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

 

* terminy zebrań mogą ulec zmianie

 

 

Terminy zajęć szkolnych, przerw świątecznych, ferii itp. w przygotowaniu

 

 

 

 • Historia
 • Współpraca
 • Biblioteka
 • Dziennik elektroniczny
 • Ochrona danych osobowych

 

 

Zespół Szkół w Bolimowie

Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie

ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

Tel/fax: (46) 838 02 68,

Tel. kom. 571890213
E-mail: lebol@poczta.onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/zswbolimowie/

Procedury bezpieczeństwa dla zdających przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 r. w Zespole Szkół w Bolimowie

 1. Wskazania dotyczące zdających:
  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów:długopis z czarnym wkładem i cyrkiel na długopis. Szkoła zapewnia kalkulatory i linijki, które podlegają dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w sali nr 11 na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego:
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (w maseczkę i rękawiczki jednorazowe należy zaopatrzyć się we własnym zakresie).
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  • Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
  • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:
  • W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy koniecznie użyć przed skorzystaniem z danego słownika.
  • Dla zdających zostanie zapewnione wydzielone pomieszczenie pod zamknięciem, w którym będą mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:
  • Zdający ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o alergii albo innych schorzeniach, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
  • Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnejpo zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
  • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Deleguje się pracownika szkoły, aby dopilnował zachowania bezpieczeństwa podczas wchodzenia zdających na poszczególne sale egzaminacyjne.Zdający po opuszczeniu sali nie gromadzą się przed szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
  • Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zdającego.
  • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

_______________________________________________________________________

Informacje na temat egzaminu maturalnego:

Wyniki egzaminu maturalnego będą znane 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Informujemy, że w dniu 31 marca w ZSP w Bolimowie odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. W związku z powyższym w tym dniu nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły dyrektor zapewni opiekę.

W roku szkolnym 1993/94 zajęcia lekcyjne prowadzono już w nowym, jeszcze w pełni niewykończonym budynku. Szkoła zainicjowała kształcenie w dwóch oddziałach o specjalności:- finanse i rachunkowość- rachunkowość i rynek rolny.

Fragment artykułu jaki ukazał się w pierwszym miesiącu funkcjonowania szkoły:
Rozmowa z kierowniczka filii Liceum Ekonomicznego w Bolimowie – Elżbietą Staszewską.

Red: Od września rozpoczęła w Bolimowie działalność szkoła średnia – Liceum Ekonomiczne (jako filia LE w Skierniewicach). Proszę o kilka szczegółów na temat nowej placówki.

Elżbieta Staszewska: – Mamy na początek, dwie klasy pierwsze i 40 uczniów rekrutujących się z terenu gminy Bolimów, ze Skierniewic oraz okolic Żyrardowa i Łowicza. Szkoła ma profil ekonomiczny o 2 specjalnościach: (…). Kierunek nauki uczniowie obierają sobie po II roku nauki. Liceum mieści się – na zasadzie sublokatora – w budynku Szkoły Podstawowej im. Dąbrowskiego, gdzie zajmujemy 2 sale lekcyjne. Władze gminy szykują już dla nas 1 pomieszczenie w UG, gdzie będzie urządzona pracownia komputerowa, 10 komputerów już czeka. Niebawem pojawią się stoliki i można będzie prowadzić naukę przedmiotu „komputeryzacja prac biurowych”. Mamy poza tym 17 maszyn do pisania, na których uczniowie już pracują.

Red: – Jak czuje się LE i licealiści w szkole podstawowej?

E.S.: – Tak, jak może czuć się dodatkowy lokator. Przyjęto nas jednak bardzo życzliwie udostępniając wszystko co było możliwe w zakresie wyposażenia podstawowego i pomieszczeń. (…)Perspektywy – myślę – będą lepsze, bowiem za oknem już widać budowę dodatkowego skrzydła budynku, które zajmie liceum. Zalano już fundamenty, a na koniec br. realizatorzy zapewniają gotowy stan surowy obiektu. We wrześniu 1993 roku ma być przygotowany parter. Całość składać się będzie z 8 pomieszczeń.

Red: – Liceum funkcjonuje w gminie już nieco ponad miesiąc. Czy w tym czasie pojawiły się jakieś problemy przeszkadzające lub dezorganizujące pracę i naukę?

E.S.: – Jeśli chodzi np. o kadrę pedagogiczną – żadnych problemów nie było. (…) Na początku kłopoty z dojazdem do szkoły mieli nasi uczniowie, ale i te minęły. PKS wprowadził bowiem dodatkowy kurs (…) Mając dwie klasy, innych problemów w zasadzie nie spotykamy. Młodzież ma na razie gdzie się uczyć, a jak pojawi się wyposażenie sal i pracowni – o czym zapewnia kuratorium – będzie jeszcze lepiej. (…) Staramy się po prostu radzić sobie w miarę skromnych możliwości.

Red: – Dziękuję.

***W obecności Szanownych gości Wojewody Skierniewickiego Pana Andrzeja Charzewskiego, Pani Kurator Aldony Lipskiej, Wójta Gminy Bolimów Pana Andrzeja Jagury, nauczycieli rodziców i uczniów dnia 1 września 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, jako samodzielnej placówki oświatowej. Wraz z rozbudową szkoły wzrastała liczba oddziałów.