ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

Nauka w technikum to szansa na zdobycie zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

 

Technik hotelarstwa

Gimnazjalisto, to kierunek dla Ciebie, jeśli swoją przyszłość wiążesz z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarza są:

 • hotele,
 • ośrodki wczasowo-wypoczynkowe,
 • firmy cateringowe,
 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy wczasowe,
 • współczesna baza ruchoma: żeglugowa, kolejowa, lotnicza.

W naszej szkole poznasz:

 • organizację pracy w hotelach, obsługę targów, bankietów, konferencji i innych imprez
 • tajniki obsługi gościa w zakładzie hotelarskim, w tym VIP-ów
 • metody obsługi klienta w zakładzie gastronomicznym
 • specjalistyczne programy wspomagające pracę w hotelu

W toku 4-letniej nauki nauczysz się:

 • posługiwać językiem obcym w zakresie słownictwa branżowego
 • obsługi nowoczesnego sprzętu
 • prowadzenia korespondencji fachowej

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Technik logistyk

Gimnazjalisto, to kierunek dla Ciebie, jeśli przyszłość wiążesz z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Zadaniem technika logistyka jest między innymi wykorzystywanie informacji płynących  z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,  optymalizowanie kosztów dostawy towarów czy organizowanie transportu z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Logistycy są poszukiwani w:

 • handlu i usługach
 • spedycji krajowej i międzynarodowej
 • przemyśle
 • budownictwie
 • telekomunikacji i informatyce

W toku 4-letniej nauki nauczysz się:

 • planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw
 • organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • przyjmowania i kompletowania zamówień
 • sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług
 • organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Technik geodeta

Gimnazjalisto, ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli chcesz w przyszłości ściśle współpracować z inżynierem geodetą i dokonywać pomiarów astronomicznych, grawimetrycznych, wysokościowych, czy topograficznych.

Absolwent technikum ma możliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zespół geodezyjny i kartograficzny.

W toku 4-letniej nauki nauczysz się:

 • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych,
 • dokonywania pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.,
 • wytyczania linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych),
 • wyznaczania elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
 • kartowania i rysowania map
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
 • wykonywania geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
 • zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • wymiany i scalania gruntów rolnych i leśnych
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia

Technik mechanik – nowość 2018/2019

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli chcesz związać swą przyszłość z maszynami i ich wieloaspektową obsługą.

Kwalifikacje:

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent technikum  kształcącego w zawodzie technik mechanik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

Nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry ENERGOP umożliwi Ci zdobycie unikalnych kwalifikacji w zawodzie ślusarz – spawacz poszukiwanych i cenionych na rynku pracy.

Liczba godzin zajęć teoretycznych zawodowych w szkole jest taka sama jak liczba godzin zajęć praktycznych. Uczniowie potwierdzają swoje umiejętności na egzaminach praktycznych z wykonaniem czynności zawodowych w rzeczywistych warunkach.

Absolwenci technikum z zawodem technik mechanik są dobrze przygotowani do studiów na uczelniach technicznych.

2016 Patrycja Okońska, Piotr Pabian – I i II m-ce Konkursu Wiedzy o Ruchu Ludowym – kwalifikacja do eliminacji wojewódzkich

2015 Damian Maciak – zwycięstwo w konkursie „Trzeźwy za kierownicą” (KWP w Łodzi, WORD w Łodzi, PZM Okręg Łódź”

 

Miejsce Technikum w rankingu „Perspektyw” w województwie łódzkim:

rok 2016 – 25 miejsce, tytuł Brązowej Szkoły

rok 2014 – 20 miejsce

rok 2012 – 39 miejsce

rok 2011 – 25 miejsce

 

rok 2017

LO: Julia Tuszyńska (średnia 5,18)

 

rok 2016

LO: Agnieszka Duda (średnia 5,18)

 

rok 2015

LO: Katarzyna Kotyńska (średnia 5,09)

 

rok 2014

LO: Katarzyna Kotyńska (4,88)

T: Kamil Zielkowski (średnia 4,88)

 

Nagroda Starosty Powiatu Skierniewickiego

2017 – Justyna Feliga (średnia 5,09)

2016 – Patrycja Okońska (średnia 4,88)

2015 –  Agnieszka Duda (średnia 5,0)

2014 – Artur Jankowski (4,88)

 

W okresie 01.12.2016 – 31.082017 w Liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie realizowany był Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomysł na skorzystanie z unijnej dotacji zrodził się z potrzeby wsparcia w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenia kadry oraz doposażenia pracowni przedmiotowych obu placówek. Uczniowie obu szkół ze względu na odległe położenie od dużych aglomeracji miejskich mają ograniczone możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Realizacja projektu miała na celu podniesienie jakość oferty edukacyjnej szkół i zmniejszenie deficytów uczniów zarówno w obszarze wiedzy i jak i praktycznych umiejętności.

Budżet projektu opiewał na niemal pół miliona złotych i obejął wsparciem 83 osoby – w tym 18-tu pedagogów. Dzięki unijnej dotacji udało się zorganizować m.in. dodatkowe zajęcia z przedmiotów takich jak matematyka, j.angielski, a także ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych oraz informatyki. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne uczniów. Grono pedagogiczne wzięło udział w czterech kursach doskonalących.

Gro wydatków poniesionych w ramach udzielonego wsparcia stanowił zakup wyposażenia pracowni informatycznych (zakupiono łącznie niemal 50 laptopów i 50 tabletów, tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, a także nowoczesne, profesjonalne aparaty fotograficzne i urządzenia wielofunkcyjne). Zakupiony sprzęt stanowi ogromne wsparcie dla obu placówek, gdyby nie dofinansowanie unijne, taka inwestycja nie byłaby możliwa.

Dzięki nieocenionej pomocy Władz Powiatu Skierniewickiego, przychylności rodziców oraz zaangażowaniu uczniów i grona pedagogicznego i dyrekcji obu placówek realizacja projektu przebiegła pomyślnie. Realizacja projektu wzmocniła pozycję konkurencyjną obu placówek na rynku edukacyjnym, służąc tym samym zwiększeniu naboru do obu placówek i przekładając się na ich dalszy rozwój.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019*

 

12 września (środa)

 

Zebranie organizacyjne
 

24 października (środa)

 

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów
7 grudnia (piątek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
12 marca (środa) Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły.

Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas

14 maja (wtorek) Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)

 

Uwaga!

11 stycznia (piątek) – Uczniowie dostarczają rodzicom pisemną informację o wystawionych ocenach na I semestr.

 

 

* terminy zebrań mogą ulec zmianie

 

 

 

Terminy zajęć szkolnych, przerw świątecznych, ferii itp.

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 3 września 2018 r., a kończą w dniu 21 czerwca 2019 r.
 • I semestr – 03.09.2018 r.-11.01.2019 r.
 • II semestr – 14.01.2019 r.- 21.06.2019 r.
 • Klasy maturalne kończą zajęcia – 26.04.2019 r.

Terminy ferii świątecznych, zimowych i wiosennych:

 • Ferie świąteczne bożonarodzeniowe od 23.12.18 r. do 31.12.2018r.
 • Ferie zimowe od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 18.04.19 r. do 23.04.2019 r.

Dni wolne od zajęć:

 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 2 maja (czwartek) – dzień odrobiony podczas Dnia Otwartego
 • 3 maja (piątek) – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom)

 • 2 listopada (piątek)
 • 6 maja (poniedziałek) – matura pisemna z języka polskiego
 • 7 maja (wtorek) – matura pisemna z matematyki
 • Po wstępnej organizacji egzaminu maturalnego i dniami wolnymi mogą być również inne dni, które zostaną ogłoszone w innym terminie. Ilość i terminy tych dni zależą od możliwości udostępnienia hali/sali przez Gimnazjum w Bolimowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie.

Ferie letnie od 22.06.2019 r. do 31.08 2019 r.