ul. Sokołowska 24
99-417 Bolimów

(46) 838 02 68 
e-mail: lebol@poczta.onet.pl          

NAJWAŻNIEJSZY EGZAMIN

MATURA

Jak się do niej przygotować? Kiedy odbędą się egzaminy? 


Matura 2020

Procedury bezpieczeństwa dla zdających przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 r. w Zespole Szkół w Bolimowie

 1. Wskazania dotyczące zdających:
  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów:długopis z czarnym wkładem i cyrkiel na długopis. Szkoła zapewnia kalkulatory i linijki, które podlegają dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w sali nr 11 na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego:
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (w maseczkę i rękawiczki jednorazowe należy zaopatrzyć się we własnym zakresie).
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  • Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
  • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:
  • W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy koniecznie użyć przed skorzystaniem z danego słownika.
  • Dla zdających zostanie zapewnione wydzielone pomieszczenie pod zamknięciem, w którym będą mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:
  • Zdający ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o alergii albo innych schorzeniach, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
  • Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnejpo zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
  • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Deleguje się pracownika szkoły, aby dopilnował zachowania bezpieczeństwa podczas wchodzenia zdających na poszczególne sale egzaminacyjne.Zdający po opuszczeniu sali nie gromadzą się przed szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
  • Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zdającego.
  • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

_______________________________________________________________________

Informacje na temat egzaminu maturalnego:

Wyniki egzaminu maturalnego będą znane 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.